Ultimate bukulýan oturgyçlary satyn almak boýunça gollanma: görnüşleri, materiallary we ulanylyşynyň peýdalary

Netijeli bukulýan oturgyçlar üçin bazarda, ýöne nireden başlamalydygyňyzy bilmeýärsiňizmi?Biziň ýolbeletimizbukulýan oturgyçlarsatyn almazdan ozal bilmeli zatlaryň hemmesini üpjün edýär.

Işiňiziň artykmaçlyklaryndan başlap, elýeterli wariantlara çenli, ine, bukulýan oturgyçlar barada giňişleýin gollanmamyz.

Eplenýän oturgyçlar näme?

Eplenýän oturgyçlar, ofisiň töwereginde tapýan oturgyçlaryň köpüsinden tapawutlanýar.Olaryň dizaýny, duýgusy we gurlan zatlary adaty ofis oturgyjyndan düýpgöter tapawutlanýar.

Eplenýän oturgyçlar çäkli ulanmak üçin, gysga wagtlap oturmak üçin niýetlenendir.Ergonomika ýa-da ulanyjylaryň uzak möhletli rahatlygy ýaly faktorlar dizaýnynda göz öňünde tutulmaýar - munuň ýerine praktikany nygtaýarlar we ýeňil görnüşi hödürleýärler.

Köplenç köp satyn alnan, bukulýan oturgyçlar toý ýaly çärelere ýa-da birbada köp sanly işgäriň ýygnanýan ýerlerine uly ýerlerde ulanylýar.Adyndan görnüşi ýaly, bukulýan oturgyç has çalt dolandyrylýan ululykda bukulyp, ammarda goýulyp bilner.

Eplenýän oturgyçlaryň peýdalary

Eplenýän oturgyç guramaňyza näme getirer?Ine, iň möhüm peýdalaryň üçüsi.

Boş ýer tygşytlamak

Eplenýän oturgyjyň iň özüne çekiji aýratynlyklaryndan biri, ulanylmaýan wagty olary bukmak ukybydyr.Kärhanalar we mekdepler, hemmesini saklamaga taýynlamazdan ozal, çärelere ýa-da ýygnaklara ulanýarlar.

Eplenýän oturgyçlar, ammar ýeriňizde ep-esli ýer alman, şular ýaly ýagdaýlara aňsatlyk bilen oturmaga mümkinçilik berýär.

Çykdajyly

Eplenýän oturgyçlar gysga ädimler üçin niýetlenendir.Şonuň üçin dizaýny diňe esasy zerur zatlary goýmak üçin yzyna alyp bolýar.Gymmat bahaly aýratynlyklar we materiallar bolmasa, bukulýan oturgyçlaryň bahasy köp alternatiwalardan ep-esli pes bolup biler.

Amaly

Eplenýän oturgyçdan has amatly oturgyç tapyp bilmersiňiz.Olary diňe ammar ýeriňizde bukup ýa-da başga bir zat üçin ýer ulanyp bolar ýaly, bir otagdan wagtlaýyn aýyryp bilmersiňiz.Ofisiňizden ýa-da mekdebiňizden uzakdaky çärelerde ulanmak üçin oturgyç gerek bolsa, bukulýan oturgyçlar iň oňat zat.

Eplenýän oturgyç arabasyny ulanyp, bir bölümde ygtybarly ýerleşdirilen onlarça oturgyçlary aňsatlyk bilen daşap bilersiňiz.Araba bolmasa-da, bukulýan oturgyçlar ýeňil we köp mukdarda aýlanmak aňsat.

Eplenýän oturgyçlaryň görnüşleri

Bazarda birnäçe dürli bukulýan oturgyç bar - ine, bukulýan oturgyçlaryň esasy görnüşi we hersi bilen üns bermeli zadyňyz.

Plastic, metal and wood folding chair

Metal bukulýan oturgyçlar

Eplenýän oturgyjyň çarçuwasy üçin ulanylýan üç sany möhüm material bar;birinjisi metaldyr.Iň çydamly we köplenç iň gymmat material, güýçli polat metal oturgyç, beýleki görnüşlerden has uzak dowam eder.

Gysgaça:

 • Güýçli material dowam eder
 • Içerde ýa-da daşarda ulanmak üçin ajaýyp
 • Zyýan bermezden birnäçe gezek ulanyp bolýar
 • Rainagyşyň täsirine düşse poslamaga sezewar boluň

Plastiki bukulýan oturgyçlar

Plastmassa metaldan has arzan material, şonuň üçin bu görnüşli bukulýan oturgyçlar has tygşytly bolar.Şeýle-de bolsa, arzan gurluşyk bilen has az çydamlylyk bolýar.Metal ýaly, plastmassa arassa saklamak aňsat, sebäbi ulanylandan soň ýüzleri süpürip bolýar.

Gysgaça:

 • Satyn almak üçin arzan
 • Daşamak aňsat
 • Arassa bolmak üçin aňsatlyk bilen süpürildi
 • Içerde ýa-da daşarda ulanylyp bilner

Agaçdan ýasalan oturgyçlar

Agaç metaldan we plastmassadan başga bir zady hödürleýär - stil.Gowy hilli agaç bezegi, toý ýa-da beýleki resmi çäreler üçin gowy saýlama edip, eplenýän oturgyçlaryň has owadan görnüşidir.

Gysgaça:

 • Premium görnüş we duýgy
 • Güýçli gurluş hili
 • Ajaýyp çydamlylyk
 • Arassa bolmak üçin aňsatlyk bilen süpürildi
 • Içerde ýa-da daşarda ulanylyp bilner

Eplenýän oturgyçlaryň görnüşleri

Köp bukulýan oturgyçlar, içerde ýasalan gaplar bilen gelýär, başgaça kyn, oňaýsyz oturgyçlara rahatlyk elementini goşýar.Umuman, iki görnüşiň birinde gelýär.

Fabric and vinyl folding chairs

Mata oturgyç bukulýan oturgyçlar

Birinjisi mata.Örtügiň bu görnüşi rahatlyga uly täsir edýär, ýöne ýagyşyň zaýalanmagyna sezewar bolany üçin açyk howada amatly bolup bilmez.

Gysgaça:

 • Örän oňaýly padding
 • Has ýokary temperatura çydamly
 • Rainagyşlara çydamly däl
 • Wagtyň geçmegi bilen arassalamak kyn
 • Içerde niýetlenendir

Winil oturgyçly oturgyçlar

Teklip edilýän beýleki wariant winil.Paddingiň bu görnüşi mata bilen deňeşdirilende oňat we erbet taraplaryny getirýär.Winil padding daşarda alyp bolýar, ýöne yssy günlerde oturmak oňaýsyz bolar.Winil, diňe süpürmek bilen arassa bolmagy aňsat.

Gysgaça:

 • Amatly padding
 • Heatylylyga sezewar bolanda oňaýsyz bolup biler
 • Arassa saklamak aňsat
 • Diňe açyk howada ýa-da içerde ulanyp bolýar

Eplenýän oturgyçlara hyzmat etmek

Güýçli, ýokary hilli bukulýan oturgyçlar toplumyna maýa goýuň we birnäçe ýyllap giňişleýin ulanmak üçin gowy bolup biler.Uzak möhletleýin olardan has gowy peýdalanmak üçin ýyllyk esasy tehniki hyzmaty etmeli bolarsyňyz.

Her ýyl bukulýan oturgyçlaryňyza göz aýlaň we aşakdaky meseleleriň haýsydyr birini kesgitläp biljekdigiňize göz aýlaň:

 • Plastmassadaky çatryklar
 • Kebşirleýişiň ýaramazlaşmagy
 • Ingok bolan nurbatlar
 • Egilen aýaklar
 • Pos
 • Zeper ýeten perçinler

Işgärleriň, okuwçylaryň ýa-da beýleki ulanyjylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin aşakdaky zyýanyň haýsydyr birini bejermelidigini ýa-da ýerine çalşmagy unutmaň.Eplenýän oturgyçlaryň tygşytly häsiýetini göz öňünde tutup, her ýyl bir-iki gezek oturgyç çalşmaly bolsaňyz, möhüm çykdajy bolmaly däldir.

Eplenýän oturgyç arabalary

Oturýan oturgyçlaryň iň möhüm artykmaçlyklaryndan biri, olary “köpçülikleýin” aýlamak ukybydyr.Munuň üçin eplenýän oturgyç arabasy gerek bolar.Hatda şu ýerde-de haýsysyny satyn almalydygy barada karar bar.

Hanging, standing and stacking folding chair carts

Eplenýän oturgyç asylýan araba

Dikligine asmak we howada asmak, tertipli bolmak isleýän birnäçe dürli oturgyçlary ýygnaýan bolsaňyz, bu idealdyr.Oturgyçlary asmak üçin birnäçe hatar bilen, oturgyjyň görnüşine ýa-da reňkine bir hatar bagyşlap bilersiňiz.

Eplenýän oturgyç gaplaýyş arabasy

Bular oturgyçlaryň keseligine bir üýşmeleňde ýerleşdirilmegine mümkinçilik berýär.Bularyň iň uly peýdasy, biri-biriniň üstünde goýulmagy sebäpli, ýygnamagyň aňsatlygydyr.Şeýle-de bolsa, stakanyň ýokarlanmagy bilen ýokardaky oturgyçlara girmek has kynlaşyp biler.

Eplenýän oturgyç

Bu arabalar oturgyçlaryňyzy dik durup, ýönekeý gapdalda saklamaga mümkinçilik berýär.Oturgyç oturgyç arabasyndan tapawutlylykda, bu görnüşde ýerleşdirilen oturgyçlaryň hemmesi bir beýiklikde ýerleşýär.Arabaňyzdan aljak bolanyňyzda oturgyçlara aňsatlyk bilen girýär.

Eplenýän oturgyçlar, her bir işiň peýdalanyp biljek gündelik oturgyçlary zerurdyr.Bu gollanmany ulanyp, haýsy bukulýan oturgyçlaryň işiňiz, mekdebiňiz ýa-da guramaňyz üçin amatlydygyny kesgitläp bilersiňiz.


Iş wagty: Iýun-11-2022