Hünärmenler üçin iň oňat 7 güýçli okuw enjamy

Güýç taýýarlygynyň artykmaçlyklary näme?

Hünärmenlerimiziň pikiriçe,güýç taýýarlygy(güýç we çydamlylygy ýokarlandyrýan fiziki maşklaryň amalydyr) köp peýdalary hödürleýär.

"Güýç taýýarlygy, 40 ýaşdan başlap ýitirip başlaýan süňk dykyzlygymyzy ösdürmäge kömek edýär" -diýdi Dani Koleman, "Diňe sizi güýçlendirmek bilen çäklenmän, metabolizmi güýçlendirýär, şikes ýetmeginiň öňüni alýar, ýykylmak howpuny peseldýär, kömek edip biler ganyň şeker derejesini dolandyryň we keýpiňizi we özüňize bolan hormatyňyzy artdyryp bilersiňiz

“Everlast” boksçysy Heather Hardy “güýç taýýarlygy köp dürli maksatlara ýetmäge kömek edýär, esasanam gündelik durmuşyňyzda güýç we çydamlylyk bilen has köp üstünlik gazanmak isleýän bolsaňyz” diýdi.

"Müşderilerim bilen iň tapawudyny gören ýerim, sizi gowy duýmakdyr" -diýdi Hardy."Täze maksada ýeteniňizde size ynam döredýär we täze maksat edinmäge itergi berýär."

Güýç taýýarlygy nämeenjamlar?

Güýç almakokuw enjamlaryeşidişi ýaly kyn däl, “güýç taýýarlaýyş enjamlarymyşsa gurmaga we güýçlenmäge kömek edip biljek islendik zat "-diýdi.

Şeýle hem, Hardy adamlaryň barbelllere we dambbelllere çekilmäge ýykgyn edýändiklerini, kiçijik enjamlaryň belli bir myşsa toparlaryny nyşana almak üçin hem ulanyljakdygyny aýtdy.

Iň oňat güýç enjamlaryny saýlanyňyzda adamlar näme gözlemeli?

Iň gowusyny tapmakgüýç taýýarlaýyş enjamlaryaýratyn zerurlyklara gaýnadýar.

"Adamlar bedeniniň zerurlyklaryna laýyk bir zat gözlemeli" -diýdi Koleman.Mundan başga-da, enjamyň hilini, uzak ömrüni, maýa goýumlaryny we tehniki hyzmatyny göz öňünde tutuň. "

Şeýle hem, Hardy enjamlaryňyzyň ygtybarly we dogry işlemegine mümkinçilik berýändigine ünsi çekýär.

Hardy: "Dogry ýerine ýetirilmese, 200 litr tekjäniň üstünde oturmagyň peýdasy ýok" -diýip, Hardy aýtdy.“Toeri gelende aýtsak, esasanam täze göterijiler üçin agyrlyk enjamlary hakykatdanam gorkuzyp biler.Çäýnek ýa-da agyr ýelek ýaly önümleri ulanmak, esasly bir görnüşi we birneme myşsa gurmak arkaly kimdir birini bu ädim ätmäge taýýarlamaga kömek edip biler. ”

Iň oňat güýç enjamlary

Düzülip bilinýän dambbell