Agram götermek - diňe bir sizi has gowy görkezmek bilen çäklenmän, türgenleşmegiň ajaýyp usulydyr

Alada etme.Agram götermek sözünden gorkmaň we ýigrenmäň.Kompýuterimde agyr atletika gözelligi atly bukjam bar.Hakykatdanam, agyr atletika hereketiň özi we türgeniň keşbi üçin ajaýyp.

Ine, agyr atletikaçylaryň jesetlerini barlamak üçin:

weight lifting

Gowy görünýändigini ýa-da ýokdugyny eýýäm bilýärsiňiz, näme üçin türgenleşmegiň iň gowy usuly diýýärin?

Köplenç çişirmek, gaty çekmek, skameýkaly basmak, küreklemek, güýç götermek, çekmek (türgenleşigiň ulgamyny gurmak üçin) demir götermek bilen meşgullanýarys, ýöne bu hereketler sebäpli barbell we tälimçi hemişe doly saklanýar aragatnaşyk, goýberilmeýär (agyr agram uçmaýar), partlaýjy güýç tälimleri ýeterlik däl.

Agyr atletika bilen baglanyşykly hereketleri tehnikadan we güýçden başga näme öwredip bolar?

Nerwler, uly myşsalaryň çalt mobilizlenmegi.Elbetde, bu bökmek üçin derrew kömek, ýöne demir götermek üçin dälmi?

Duýgurlyk size has gowy düşünmek duýgusyny berýär we bedeniňizi has gowy dolandyrmaga mümkinçilik berýär.Top oýunlaryny aýtmak hökman däl, haýsy görnüşden edilendigini bilenoklar, elbetde, duýgurlyk duýgusyny güýçlendirmeli.Demir ber?Theokara çykmak hökman däl, diňe türgenleşip başlaýarsyňyz we hereketleriňizi has gowy tanamak isleýärsiňiz, şeýlemi?Her kimiň bedenine has gowy gözegçilik etmegi zerur.


Iş wagty: Maý-12-2022