Dambbelliň ulanylyşyny hakykatdanam bilýärsiňizmi?

Dambbelller barada aýdylanda, bedenterbiýe ýaryşlarynda “myşsaly adam” hemişe adamlaryň hyýalyny birleşdirýär.Aslynda, dambbell diňe bir oglanlar üçin däl, diňe bir fitnes üçin däl, gyzlar üçin dambbell maşklary ýuka, myşsanyň güýjüni güýçlendirmek maksadyna ýetip biler.

Dambbelller özüne laýyk gelmegiň gowy usulydyr.Bir jübüt dambbell ulanmak simmetrik ýerleriňize deňagramly maşk berýändigi sebäpli, kaloriýany ýakmak aňsat.0 - Orta garşylyk bilen haýaldan orta tizlige 5-10 minut hatary gyzdyryň.Fiziki taýdan işjeň bolanyňyzdan soň, maşk edip bilersiňiz.Her hereketden soň 4 minutlyk arakesme bilen muny hepdede iki-üç gezek ýerine ýetiriň.

Jemi agramy 40 kilograma, bir jübüt dambbell we skameýka taýýarlaň.Dambbell agramy hereket bilen sazlanýar, agramyň 60% -den 80% -ine çenli götermek üçin myşsa çäkleriniň toparyna laýyk gelýär, her bir hereket topary 8-10 gezek etmeli, dowam etmek üçin 1 minut dynç alyň, her hereket jemi 3 topar.Bütin bedeniňizdäki myşsalary iki ýa-da üç topara bölüp bolýar we galan myşsalaryňyzy dikeltmek we ösmek üçin günde bir topar maşk ediň.

Güýç maşklary, maşk edende güýç ulanmaly, ýagny gol, aýak, bil we garyn maşk etmeli we gaty güýçli bolmaly.Garry adamlaryň myşsalaryny has ygtybarly etmekden başga-da, güýç taýýarlygy olaryň çydamlylygyny ýokarlandyryp, süňkleriň dykyzlygyny ýokarlandyryp we bedeniň insuline duýgurlygyny ýokarlandyryp biler.Käbir adamlar güýç öwretmek üçin sport zalyna baryp, agram götermeli diýip pikir edýärler.Oturgyjyny herekete getirmek we agyr bir zat götermek ýaly ýönekeý maşklar hem myşsanyň güýjüni artdyryp biler.Fiziki şertler rugsat berse, garrylar ýeňil dambbell maşklaryny hem edip bilerler.Garry adamlar üçin güýç taýýarlygy ýaşlaryň güýç öwrediş usulyna, agyr agramly maşk görnüşine eýermeli däl.

Dambbell hemmeler üçin peýdaly.

 


Iş wagty: Maý-12-2022