Kemping uklaýan ýeri - Içerki nasosly ultramelewşe aýak basýan çişirilen kempir, çydamly suw geçirmeýän kempir düşegi, sumka, kempir, syýahat, gezelenç üçin göçme ykjam ýatýan mat.

Gysga düşündiriş:

Material Neýlon
Marka HV
Suwuň garşylyk derejesi Suw çydamly
Önümiň ölçegleri 78.5 ″ L x 24.5 ″ W x 2.7 ″ T.
Agram çäkleri 660 funt

Inf Çişirmek üçin möhür, diňe 25-ler gerek】Kemping ukusy, Indi eliňiz, agzyňyz ýa-da nasosyňyz bilen çişirilmez.Gurlan nasosyň ýerini diňe 25-e çenli doldurýançaňyz, aýagyňyz bilen birnäçe gezek möhürläň!Klapanlarda syzma garşy filmler bilen howanyň syzmagy barada hiç wagt alada etmersiňiz!Mundan başga-da, deflýasiýa üçin gaty çalt - deflýasiýa wilkasyny çykaryň.
Act Ykjam, ýeňil we göçme】Kemping ukusy, Hiç hili rahatlyga zyýan bermezden has ýeňil uky düşegi beriň.Çantanyňyzda az ýer alyp, suw çüýşesiniň ululygyna gaplaň.Baglanan ýassyk bilen goşmaça ýassyk ýasamakda kynçylykdan halas edýär.Dynç alyş, gezelenç, sumka ýaly açyk howada işlemek üçin ajaýyp.Dynç alyş enjamlarynda kaşaň bolmaly!
Avy Agyr Duty Ripstop, punktura çydamly we suw geçirmeýän】 Kemping uklaýan pad, 0,14 mm goşmaça 40D neýlon deşige garşylyk, suwa garşylyk we ýyrtylma garşylygy bilen ýüze çykýar, bu açyk howanyň dürli şertlerinde döreýär.Düşnükli ýerde ýatanyňyzda-da berk uklaň.
Ique Täsin dizaýn, has gowy uky】Kemping ukusyboýy 2,7 ​​”, sowuk ýerden we gaty gaýalardan izolýasiýa edilipdir.Täzeçillik romb we gapdal kwadrat howa öýjüginiň dizaýny basyşy deň paýlaýar, ukyňyzyň ýagdaýyna garamazdan bedeniňiziň deňagramlylygyny we bütin gije ukyňyz üçin ýokary rahatlygy üpjün edýär!“Erbet uky” meselesini çözmek üçin döredilen kempir esbaplary!
Double Iki adamlyk düşek üçin iki alyň!& Ömürlik kepillik side Gapdaldaky düwmeler bilen, biri-birine aňsatlyk bilen başga bir ýatýan ýassyga dakyp, goşa düşek edip bilersiňiz!


  • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
  • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
  • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
  • Önümiň jikme-jigi

    Haryt bellikleri
  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň